21.04.2018

Sponzoring

Spolok medikov mesta Košice je občianske združenie študentov medicíny, ktorí sú ochotní počas svojho voľného času urobiť niečo pre druhých. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispieť tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.

Organizujeme zahraničné stáže, navštevujeme deti v nemocniciach a detských domovoch, pripravujeme a organizujeme rôzne verejno-prospešné projekty pre deti aj dospelých.

Od 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby poukazovať 2% z dane na verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácií (MVO). Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať na základe nového Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Naša organizácia je registrovaná v zozname poberateľov 2% z príjmov.

Aj Vaše 2% z daní pomôžu skvalitniť našu činnosť.

Viac informácií o našich aktivitách získate na našej webovej stránke.

Ďakujeme za dôveru!

KONTAKT:

Spolok medikov mesta Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Email: spolokmedikovke@gmail.com

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31267891
DIČ: 2021539124

Názov účtu: Spolok medikov mesta Košice
IBAN: SK4309000000000479032468
BIC: GIBASKBX
(Slovenská sporiteľňa a.s.)