21.04.2018

História SMMK

Spolok medikov mesta Košice vznikol v roku 1996.

Prvé Valné zhromaždenie SMMK sa konalo 2.5.1996 a činnosť sa rozbehla v septembri 1996. Cieľom bolo vytvoriť študentskú organizáciu združujúcu študentov Lekárskej fakulty UPJŠ. Činnosť spolku sa rozbehla raketovým tempom. SMMK a defacto MKM (Martinský klub medikov) i BSM (Bratislavský spolok medikov) boli založené na základoch Local committee SloMSA (Slovak Medical Students’ Association) a stali sa zakladujúcími členmi tejto asociácie v pravom slova zmysle. Prioritou už pri zakladaní SMMK boli stáže. Súčasne bežal aj Klub Vzdelávania v Medicíne (KVM) a vydávanie časopisu Ad Manus Medici (AMM). Jedna zo zakladajúcich členiek SMMK, Stela Muranská mala na starosti v tom čase aj organizáciu tradičného plesu medikov, neskôr organizácie všetkých spoločenských aktivít prevzal pod svoje krídla Klub Spoločenských Aktivít.

Členovia Klubu vedy a vzdelávania začali organizovať besedy „Čaj o piatej“, podieľať sa na hodnotení výučby a vrcholným dielom bolo usporiadanie troch celoslovenských  konferencií o lekárskom vzdelávaní. Druhá v poradí sa konala v Košiciach (prvá sa konala v Bratislave a následne tretia v Martine, kde členovia SMMK boli spoluorganizátormi). Okrem uvedených konferencií o lekárskom vzdelávaní KVM v spolupráci s LF UPJŠ a EMSA Slovakia zorganizovala aj česko-slovenské kolo najúspešnejších prác ŠVOČ z jednotlivých fakúlt Slovenskej a Českej republiky.

Členovia Klubu detskej nádeje začali spolupracovať s klinikami Detskej Fakultnej Nemocnice v Košiciach na dobročinných akciách pre deti hospitalizované v nemocnici. Spolupráca sa rozrástla o Spoluprácu so Spoločnosťou detskej onkológie v Košiciach, Slovenskou Ligou proti rakovine a jedným z vrcholov bola aj spolupráca na založení Linky Detskej Dôvery! Členovia Klubu prevencie AIDS a STD začali organizovať prednášky pre študentov stredných škôl o prevencii pohlavne prenosných ochorení. Prvým šéfredaktorom časopisu Ad Manus Medici bol MUDr. Branislav Barla, po ňom sa šéfredaktorkou stala MUDr. Zuzana Havierová.

Zakladatelia spolku: Marek Vargovčák, Viliam Novotný, Martin Hoppan, Zuzana Krajčová, Magdaléna Galdunová, Stela Muránska, Jana Kampeová.

23.3.1997 – člen Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA)

SMMK sa stal členom Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA) a zapojil sa do celoslovenskej spolupráce spolkov a klubov medikov na Slovensku.

19. – 20. január 1998 – Návšteva prof. Hilla a prof. Jeffery

Návšteva prof. Hilla a prof. Jeffery z Royal Prince Hospital, v Sydney, v Austrálii, sa konala v dňoch 19. a 20. januára 1998. Za výraznej podpory vedenia našej LF sme sa zaradili medzi päť šťastných fakúlt, ktoré títo sympatickí manželia navštívili. Návšteva bola spojená s prednáškou a praktickou ukážkou o moderných výukových metódach (PBL, SCORPIO)

18. – 21. marec 1999 – 2. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní: „Cesty k výchove moderného lekára“

Spolok medikov mesta Košice sa podieľal na jej organizácii. Koordinátorom Organizačného výboru konferencie bol Marek Varga. Konferencia sa uskutočnila na pôde LF UPJŠ. Hlavnými organizátormi podujatia boli Spolok medikov mesta Košíc, LF UPJŠ a SloMSA. Podujatie vyvolalo veľký záujem medzi odborníkmi a pedagógmi všetkých troch lekárskych fakúlt Slovenska. Hlavným organizátorom bol Marek Varga, ktorý špeciálne ocenil aj Martinu Mrázovú za jej obetavý prístup.

15. november 1999 – LINKA Detskej Dôvery

Linka detskej dôvery (ďalej LDD) vznikla na základe záverov Konferencie o týranom a zneužívanom dieťati, ktorá sa konala 19.-20. marca 1998. Táto konferencia jasne poukázala na to, že na Slovensku sa venuje problematike týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí neprimerane malá pozornosť.Členovia SMMK sa zapojili do realizácie LDD. S finančnou podporou AIHA (American International Health Aliance) sa uskutočnilo prvé školenie konzultantov LDD (10.-12. septembra 1999). Prvý krát zazvonil telefón Linky detskej dôvery 15. novembra 1999. Do tohoto dátumu sa však museli vykonať niekoľko prípravných prác. Počet všetkých hovorov na LDD od 15. novembra 1999 do 14. novembra 2000 – hovorom rozumieme zazvonenie a prijatie hovoru – predstavovala číslo 24 913.

Autori: Tomáš Gazdič (SMMK), Claudia Safková, PhDr. Danka Lovašová

12. – 14. októbra 2000 – 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní v Martine.

Členovia SMMK sa zapojili aktívnou účasťou pri príprave 3. celoslovenskej konferencie o lekárskom vzdelávaní v Martine. V Organizačnom výbore tejto konferencie za našu fakultu boli Marek Varga, Peter Kordoš, Ľuboš Zelizňák, z ktorých prví dvaja sa tejto konferencie aj zúčastnili (Marek Varga s príspevkom: Hodnotenie pedagógov študentmi – inovácia ankety na LF UPJŠ v Košiciach a zároveň v panelovej diskusii na tému: Informačné technológie pri výučbe medicíny).

8. – 10. novembra 2000 – Česká a Slovenská študentská vedecká konferencia 2000.

Na príprave tejto konferencie sa spolupodieľal SMMK, LF UPJŠ a EMSA. Tejto konferencie sa zúčastnilo približne 100 účastníkov zo Slovenska a Čiech, z

toho bolo cca 80 s aktívnym príspevkom. Dokopy odznelo 33 prednášok v troch sekciách – pregraduálna teoretická, pregraduálna klinická a postgraduálna. Posledný deň sa vyhlásili výsledky – 1. miesto v pregraduálnej teoretickej a postgraduálnej sekcii obsadili študenti LF UPJŠ. Konferencia priniesla mnoho pozitívnych ohlasov, či už po odbornej, ale aj organizačnej a spoločenskej stránke a zvýšil kredit Spolku medikov mesta Košice.

5. – 7.11.2004 – „NEMOCNICA u MEDVEDÍKA“

Projekt Nemocnica u Medvedíka alebo „Nebojte sa lekárov“ sa organizoval v nákupnom centre Optima Košice pod vedením Michaely Ulianovej. Zapojili sa do neho členovia SMMK ako aj študenti 3 – 5. ročníka LF UPJŠ Košice. Projektu sa zúčastnilo 543 detí z Košíc a okolia.Program sa tešil veľkej pozornosti sponzorov a médii a zaradil sa medzi najväčšie projekty organizované SMMK. Založila sa tak tradícia ,ktorá trvá dodnes.